مقالات و پایان نامه ها

farzadnazem-A-10-525-1-4587d30-1

مجله ارگونومی مقاله پژوهشی دوره 5، شماره 2، تابستان6931 DOI: 10.21859/joe-05023 تاریخ دریافت: X تاریخ پذیرش: X واژگان کلیدی: معادلات پیشگوی آزمون MWT6 ظرفیت عملی اعتبار سنجی تمامی حقوق نشر برای دانشگاهعلوم پزشکی همدان محفوظ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

fatemehbaghipour-A-10-383-1-3169840-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 1، بهار 95 DOI: 10.20286/joe-04011 تاريخ دريافت مقاله: 5/01/4931 تاريخ پذيرش مقاله: 62/1/5931 واژگان کلیدی: . ر ، پرستارانریتم سیرکادینارگونوميمدلسازیگمز مقاله پژوهشی 15408-406305 مدلسازی برنامه نوبت کاری پرستاران با توجه به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

dianat-A-10-47-1-1274601-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 2، تابستان 95DOI: 10.21859/joe-040247 تاریخ دریافت مقاله: 1394/09/08تاریخ پذیرش مقاله: 1395/04/12 واژگان کلیدی: ارگونومیطراحیمحصول و و ز ( و کاربر محور مقاله پژوهشی 15409-405849 رویکرد ارگونومیک در طراحی محصول و چالشهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ehsan_samaei-A-10-199-3-05e64a6-1

مجله ارگونومیدوره 5، شماره 1، بهار 1396 DOI: 10.21859/joe-05012 تاريخ دريافت مقاله: 1395/06/15 تاريخ پذيرش مقاله: 1395/09/13 واژگان کلیدی: علم سنجیتحلیل محتوابهداشت حرفه ایارگونومیمقاله پژوهشی 6518-405849 پایش یک دهه تولیدات علمی حوزه سلامت کار با ادامه مطلب…

By 92, ago